Projekt „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”  realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie nr umowy: RPPM.05.02.02-22-0125/15-00  podpisanej z Instytucją Zarządzającą – Województwem Pomorskim.

Wartość projektu: 1.032.771,71 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 877.855,97 zł.

Cel główny projektu: aktywizacja zawodowa 74 kobiet i mężczyzn mieszkających w powiecie słupskim województwa pomorskiego, którzy korzystając z kompleksowego wsparcia doradczo – szkoleniowego realizowanego od października 2016 r. do grudnia 2017 r. podniosą zdolność do zatrudnienia i z których minimum 45% podejmie zatrudnienie na minimum 3 miesiące.

Planowane efekty:

  • W wyniku projektu minimum 45% uczestników projektu podejmie pracę, a wszystkie podwyższą konkurencyjność na rynku pracy;
  • Partnerzy wypracują efektywny międzysektorowy model komunikacjo i współpracy w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej.

Projekt realizowany w partnerstwie:

  • Partnerem wiodącym jest Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o., biuro projektu: Słupsk, ul. Przemysłowa 9a, czynne: od pn-pt w godz. 8.00-16.00, tel. 59 842 32 28.

Partnerzy:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, al. Sienkiewicza 20, Słupsk
  • Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Kowalska 1, Słupsk

Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2016- 31.12.2017 r.

Zasięg projektu obejmuje obszar powiatu słupskiego województwa pomorskiego.

Działania w ramach projektu:

I. Wypracowanie Indywidualnych Planów Działań – ścieżek zawodowych

   1.  Indywidualne poradnictwo zawodowe –  4 godz./os., wsparcie obligatoryjne
Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwość doskonalenia zawodowego w regionie, w celu zdiagnozowania predyspozycji zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia

   2. Grupowe poradnictwo zawodowe – 7 grup x 18 godz., wsparcie obligatoryjne

Celem doradztwa grupowego jest: pogłębienie wiedzy na swój temat, wsparcie w określeniu celu zawodowego i IPD, przygotowanie do pracy w grupie, podniesienie motywacji do kształcenia, ograniczenie lęku przed zmianą.

   3.  Centrum Animacji Zawodowej –  wsparcie obligatoryjne

Każdy uczestnik projektu skorzysta z CAZ minimum 2 razy w miesiącu. Jest to miejsce spotkań uczestników, gdzie przy wsparciu doradcy/pośrednika korzystają ze stanowisk komputerowych, drukarki, telefonu, internetu, baz ofert, biblioteczki doradczej, aktów prawnych, bieżącej prasy, uzyskają bezpośrednią pomoc w wyszukiwaniu informacji, obsłudze sprzętu, komunikacji z pracodawcą, przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

II. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 7 grup x 18 godz., wsparcie obligatoryjne

Celem warsztatów jest przygotowanie do wejścia na rynek pracy, wzrost umiejętności autoprezentacji i komunikacji z pracodawcą.

III. Szkolenia grupowe

   1. Szkolenia zawodowe grupowe dla 66-ciu uczestników, 6-7 grup x średnio 240 godz. – wsparcie fakultatywne

Kierunki szkoleń dopasowane zostaną do potrzeb lokalnych pracodawców i potrzeb uczestników projektu wynikających z IPD.

Planowana realizacja szkoleń z otwartego katalogu np.: Sprzedawca, Robotnik budowlany, Kucharz/pomoc kuchenna, Przetwórca ryb, Magazynier, Opiekun osób starszych, Pracownik ochrony fizycznej, Spawacz, Ślusarz, Kierowca wózków jezdniowych.

Organizacja szkoleń w dni robocze w godzinach dostosowanych do możliwości dojazdowych uczestników projektu.

IV. Szkolenia indywidualne

   1. Szkolenia zawodowe indywidualne dla 8 uczestników – wsparcie fakultatywne

Mając na uwadze szczególne potrzeby edukacyjne UP wynikające z przeprowadzonej diagnozy i wypracowanych IPD dla ok 10% UP zaplanowano możliwość skorzystania ze szkoleń indywidualnych.

Kierunki szkoleń dopasowane zostaną do potrzeb lokalnych pracodawców  i potrzeb UP wynikających z IPD (np.: obsługa maszyn do robót ziemnych, operator dźwigów samojezdnych, kierowca zawodowy kat. od C do E, kursy spawalnicze, kurs florystyki, zawodowy kurs stylizacji paznokci etc.)

V. Egzaminy zewnętrzne

Uczestnicy będą zdawać egzaminy zewnętrzne na uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

VI. Staże zawodowe – wsparcie fakultatywne

48 osób zostanie skierowanych na staże zawodowe w miejscach rokujących zatrudnienie na okres 3 miesięcy. Staże będą ściśle powiązane ze szkoleniami zawodowymi.

VII. Poradnictwo psychologiczne/socjalne/coaching, po 3 godz./os. – wsparcie fakultatywne

Dla ok 40% uczestników zaplanowano dodatkową formę wsparcia realizowaną indywidualnie, w zależności od zgłaszanych przez UP potrzeb w zakresie poradnictwa psychologicznego, socjalnego lub coachingu.

VIII. Pośrednictwo pracy – wsparcie obligatoryjne

Każdy z uczestników skorzysta z dedykowanego pośrednictwa pracy.