ekz_formularz-zgloszeniowy ekz_regulamin-rekrutacji ekz_regulamin-uczestnictwa

W ramach projektu kompleksowym wsparciem objętych zostanie 74 osób (40 kobiet, 34 mężczyzn) w wieku 30+ mających miejsce zamieszkania na obszarze powiatu słupskiego. Oferta przeznaczona jest dla osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób nieaktywnych zawodowo (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy) lub osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy).

Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby z poniższych grup:

 • osoby o niskich kwalifikacjach – wykształcenie podstawowe/gimnazjalne/średnie ogólnokształcące/zasadnicze zawodowe/średnie techniczne niedostosowane do potrzeb rynku pracy (60 osób, w tym 32 kobiety i 28 mężczyzn)
 • osoby powyżej 50 roku życia (37 osób, w tym 20 kobiet  i 17 mężczyzn)
 • osoby bezrobotne (50 osób, w tym 26 kobiet i 24 mężczyzn), w tym osoby długotrwale bezrobotne (30 osób, w tym 16 kobiety i 14 mężczyzn)
 • osoby nieaktywne zawodowo (24 osób, w tym 14 kobiet i 10 mężczyzn)
 • osoby niepełnosprawne (8 osób, w tym 4 kobiety i 4 mężczyzn)

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie:

  1. Wiek
  2. Miejsce zamieszkania
  3. Status na rynku pracy
  4. Długość posiadania statusu osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy)
  5. Wykształcenie
  6. Niepełnosprawność

Na podstawie sumy uzyskanych punktów stworzone zostaną listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowe.

Rekrutacja prowadzona będzie w systemie stacjonarnym przez Biuro Projektu w Słupsku przy ulicy Przemysłowej 9A, telefonicznie, drogą elektroniczną oraz spotkania w terenie organizowane w ramach zgłaszanych potrzeb.

Kontakt
 

Istnieje możliwość wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych również w siedzibie Partnerów:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, al. Sienkiewicza 20, Słupsk
 • Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Kowalska 1, Słupsk.

Formularz:

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Wiek

Płeć

 mężczyzna kobieta

Adres zamieszkania

Status na rynku pracy

 osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP osoba pracująca uczeń/student osoba nie pracująca i niezarejestrowana w PUP emeryt/rencista rolnik

Wykształcenie

 podstawowe gimnazjalne zawodowe średnie ogólnokształcące średnie techniczne wyższe

Niepełnosprawność

 tak nie

Jestem zainteresowany/a udziałem w kursie

Telefon kontaktowy